قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال بندرعباس

گیتی پیما بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
تلفن رزرو09391612066احمدیان/09032322066اذری

11 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
تلفن رزرو09175449771

12 صندلی خالی

1,306,300 ریال

ایران پیما بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

1,306,300 ریال

1,175,670 ریال

      تاریخ حرکت