قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس کرمانشاه به تهران

ایران پیما تعاونی یک

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
اتوبان قزوین کرج میرود

5 صندلی خالی

410,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
ساوه تهران یاور عزیزی

21 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ساوه کرج تهران ابراهیم احمدی

16 صندلی خالی

660,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+2
اتوبان ساوه تهران کرج

34 صندلی خالی

410,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران کرج پل فردیس

0 صندلی خالی

660,000 ریال

گیتی پیما

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران ترمینال کرج

24 صندلی خالی

660,000 ریال

آسیاسفر

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
ساوه تهران کرج

23 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
T.B.Tاتوبان ساوه تهران مارال(جمشیدمهر)

22 صندلی خالی

660,000 ریال

ایران پیما تعاونی یک

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران

0 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 7 عدل

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
ساوه/تهران/کرج/کاوه لرستانی

24 صندلی خالی

660,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
ساوه تهران

25 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: Volvo B9R 2+2
T.B.T عوارضی قزوین کرج تهران

22 صندلی خالی

410,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:40

اتوکار: MAN VIP 2+1
ساوه تهران حسن رازیانی

26 صندلی خالی

660,000 ریال

گیتی پیما

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:40

اتوکار: VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران ترمینال کرج

20 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 7 عدل

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
ساوه/تهران/کرج(کوچه مشگی)

19 صندلی خالی

660,000 ریال

گیتی پیما

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران

19 صندلی خالی

660,000 ریال

آسیاسفر

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
ساوه تهران کرج

17 صندلی خالی

660,000 ریال

آریاسفر تعاونی 11

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:20

اتوکار: VIP 2+1
ساوه تهران کرج

25 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:20

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
T.B.Tاتوبان ساوه تهران( نورافزا)

25 صندلی خالی

660,000 ریال

سیروسفر

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+2
تهران کرج قزوین داخل شهر طالبی

0 صندلی خالی

410,000 ریال

سیروسفر

کرمانشاه -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:31

اتوکار: VIP 2+1
تهران ازادی ارژانتین از اتوبان ساوه

11 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:40

اتوکار: MAN VIP 2+1
ساوه تهران کامران رشته کار

25 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:40

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ساوه تهران محمود کرمی

22 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ساوه تهران مانیتور دارکاوه خاطری

23 صندلی خالی

660,000 ریال

جوان سیر ایثار شعبه کرمانشاه

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار اتوبان ساوه تهران کرج

17 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 7 عدل

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
ساوه/تهران(مانیتوراختصاصی)خزاعی

20 صندلی خالی

660,000 ریال

تک سفرایرانیان پارس پیما

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران کرج درسا مانیتور دار کاظمی

18 صندلی خالی

660,000 ریال

ایران پیما تعاونی یک

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران شفیعی

21 صندلی خالی

660,000 ریال

سیروسفر

کرمانشاه -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:01

اتوکار: VIP 2+1
تهران ازادی ارژانتین از اتوبان ساوه

0 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 7 عدل

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:02

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
ساوه/تهران/کرج(مانیتوراختصاصی)سینالرستانی

16 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران کرج پل فردیس

23 صندلی خالی

660,000 ریال

گیتی پیما

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران

23 صندلی خالی

660,000 ریال

آسیاسفر

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: VIP 2+1
ساوه تهران کرج مانیتور دار

21 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
T.B.T اتوبان ساوه تهران کرج(اکبری)

12 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 8 لوان نور

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

0 صندلی خالی

660,000 ریال

ایران پیما تعاونی یک

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران

17 صندلی خالی

660,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
اتوبان ساوه (بهروز محمدی )

20 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 7 عدل

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
ساوه/تهران(شعیب گل کوشکی )

20 صندلی خالی

660,000 ریال

تک سفرایرانیان پارس پیما

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران کرج نوروزی

22 صندلی خالی

660,000 ریال

سیروسفر

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1
تهران ازادی از اتوبان ساوه

25 صندلی خالی

660,000 ریال

گیتی پیما

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران ترمینال کرج

25 صندلی خالی

660,000 ریال

سیروسفر

کرمانشاه -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:31

اتوکار: VIP 2+1
تهران ازادی ارژانتین از اتوبان ساوه

11 صندلی خالی

660,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

کرمانشاه -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:40

اتوکار: Scania VIP 2+1
آزادی - آرژانتین ( شبیری )

13 صندلی خالی

660,000 ریال

ایران پیما تعاونی یک

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:40

اتوکار: Volvo VIP 2+1
اتوبان ساوه تهران

22 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:50

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
T.B.T اتوبان ساوه تهران درسا مانیتوراختصاصی(اکبری

12 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 7 عدل

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:50

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
ساوه/تهران/کرج(مانیتوراختصاصی)سلیمانی

3 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:50

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ساوه تهران درسا مانیتور دار مسلم فدائی

23 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:50

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ساوه تهران کرج مانیتور اختصاصی کورش محمدی

13 صندلی خالی

660,000 ریال

سیروسفر

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:50

اتوکار: VIP 2+1
تهران ازادی از اتوبان ساوه مانیتور اختصاصی

18 صندلی خالی

660,000 ریال

آریاسفر تعاونی 11

کرمانشاه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:50

اتوکار: VIP 2+1
ساوه تهران مانیتوردار فرشادقلندر

20 صندلی خالی

660,000 ریال