قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بانه

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی

25 نفره، 20 صندلی خالی

750000 ریال

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی

25 نفره، 23 صندلی خالی

750000 ریال

تعاونی 7 بانه (وحدت)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 19:30

اتوکار:

25 نفره، 25 صندلی خالی

750000 ریال

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی

25 نفره، 17 صندلی خالی

750000 ریال

تعاونی 7 بانه (وحدت)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 21:30

اتوکار:

25 نفره، 23 صندلی خالی

750000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت