شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:00

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره

12 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:00

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره

27 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:30

اتوکار: بی ۹ V I P

13 صندلی خالی

455,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:30

اتوکار: ولووبی۹ ۴۴نفره

35 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:30

اتوکار: ولووبی۹ ۴۴نفره

34 صندلی خالی

265,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت