شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:45

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

42 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:00

اتوکار: ولووبی۹ ۴۴نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

36 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:30

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

39 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:00

اتوکار: بی ۹ V I P استفاده ازماسک الزامی میباشد

21 صندلی خالی

545,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا مارال V I Pاستفاده ازماسک الزامی میباشد

16 صندلی خالی

545,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت