شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:30

اتوکار: هیوندای استفاده ازماسک الزامی میباشد

26 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 23:59

اتوکار: ولووبی۹ ۴۴نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

26 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت