قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اردبیل به تهران

میهن نور آریا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

44 صندلی خالی

380,000 ریال

آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

14 صندلی خالی

520,000 ریال

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral 2+1

27 صندلی خالی

528,000 ریال

تعاونی 7 عدل اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+1

9 صندلی خالی

520,000 ریال

آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

18 صندلی خالی

520,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral 2+1

0 صندلی خالی

528,000 ریال

سرچم آزاد اردبیل (تعاونی14 پارسیان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+1

8 صندلی خالی

528,000 ریال

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

32 صندلی خالی

528,000 ریال

شرکت سفر سیر آریا اردبیل

اردبیل -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

17 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
حسنی تخشو

19 صندلی خالی

630,000 ریال

میهن نور آریا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

24 صندلی خالی

630,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اسکانیا مارال 25صندلی جدید

23 صندلی خالی

630,000 ریال

ایران پیما (تند پویان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

22 صندلی خالی

635,000 ریال

رویال سفر اردبیل

پایانه اردبیل -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: مارال 29 نفره VIP
تختشو مانيتوردارتلفن رزرو331813274

28 صندلی خالی

630,000 ریال

535,500 ریال
تعاونی 7 عدل اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: MAN classicus 2+1

22 صندلی خالی

520,000 ریال

آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

27 صندلی خالی

520,000 ریال

ایران پیما (تند پویان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

27 صندلی خالی

528,000 ریال

تعاونی 16 همسفرآرتا

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
تهران- تکصندلی - با تخفیف ویژه - جاده سرچم ( تلفن رزرو - 04533810084 ) سفری خاطره انگیز را برای شما آرزو می کنیم

31 صندلی خالی

528,000 ریال

اسوده سفر شعبه اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral 2+1

22 صندلی خالی

530,000 ریال

سیروسفر اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تختشو مانیتور دار

5 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت سفر سیر آریا اردبیل

اردبیل -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

18 صندلی خالی

630,000 ریال

تعاونی 10 اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

0 صندلی خالی

630,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بادریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید

4 صندلی خالی

630,000 ریال

میهن نور آریا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

630,000 ریال

سرچم آزاد اردبیل (تعاونی14 پارسیان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1
تخت شو درسا مانیتور دار

25 صندلی خالی

630,000 ریال

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

22 صندلی خالی

630,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
اسکانیا DORSAتخت شومانیتوردار25صندلی مجهزبهWIFIواینترنت T.33813775

21 صندلی خالی

630,000 ریال

رویال سفر اردبیل

پایانه اردبیل -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)
تختشو تلفن رزرو33813274

25 صندلی خالی

630,000 ریال

567,000 ریال
آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

20 صندلی خالی

520,000 ریال

شرکت سفر سیر آریا اردبیل

اردبیل -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

12 صندلی خالی

528,000 ریال

سیروسفر اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تختشو مانیتور دار

3 صندلی خالی

630,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
بادریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید

6 صندلی خالی

630,000 ریال

تعاونی 10 اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

20 صندلی خالی

630,000 ریال

میهن نور آریا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

630,000 ریال

تعاونی 16 همسفرآرتا

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تهران - تخت شو درسا مانیتوردار - ازجاده سرچم ( تلفن رزرو : 04533810084 ) سفری خاطره انگیز را برای شما آرزو می کنیم

14 صندلی خالی

630,000 ریال

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

11 صندلی خالی

630,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اسکانیا تخت شو 25 صندلی جدید T. 33813775

9 صندلی خالی

630,000 ریال

اسوده سفر شعبه اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1

23 صندلی خالی

630,000 ریال

سیما سفر اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

630,000 ریال

سرچم آزاد اردبیل (تعاونی14 پارسیان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

630,000 ریال

ایران پیما (تند پویان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

21 صندلی خالی

635,000 ریال

رویال سفر اردبیل

پایانه اردبیل -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)
درسا تختشو مانيتوردار تلفن رزرو33813274

23 صندلی خالی

630,000 ریال